Vivo Srbija

PRAVILA I USLOVI UČEŠĆA

1.0 O KREATIVNOM KONKURSU

Kreativni konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije u periodu od 10. oktobra do 04. novembra 2022. godine u skladu sa Pravilima kreativnog konkursa.

I. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U KREATIVNOM KONKURSU

Pravo učešća imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji izuzev lica:

 Zaposlenih kod priređivača i u privrednom društvu VB-TECH d.o.o. Beograd, MB: 21550205, PIB: 111839089, sa sedištem u Beogradu, opštini Novi Beograd, ul. Trg prijateljstva Srbije i Kine, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

 Ukoliko je pobednik lice lišeno poslovne sposobnosti poklon paket će za njega, i u njegovo ime, primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja poklon paketa, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuje važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

Pobednik kreativnog konkursa kao i osoba koja sa njim putuje, mora imati važeću putnu ispravu sa datumom isteka ne kraćim od 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Dobitnik putovanja kao i osoba koja s njim putuje, mora ispunjavati uslove propisane povodom suzbijanja virusa COVID-19, koji su na snazi u momentu putovanja.

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Učešćem u kreativnom konkursu svi učesnici prihvataju njegova pravila.

II. OPIS KREATIVNOG KONKURSA

Pravo učešća imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji koji su kupili telefon vivo na nekom od zvaničnih prodajnih mesta ovlašćenih partnera, u periodu od 10. oktobra do 4. novembra 2022.

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju i obavezan fiskalni račun/ugovor koji ima svoj jedinstveni broj.

Potrošač postaje učesnik kreativnog konkursa tako što će kupiti bilo koji vivo pametni telefon, posetiti sajt vivosrbija.rs popuniti Prijavu i ostaviti kreativnu poruku podrške fudbalerima.

Učesnik je dužan da sačuva fiskalni račun/ugovor kao dokaz o kupovini.

III. POKLONI

Autori dve najkreativnije poruke koji budu izabrani od strane žirija dobijaju putovanje za dve osobe na utakmicu Brazil – Srbija.

Poklon putovanje podrazumeva:

– Avio prevoz na relaciji Beograd – Dubai i Dubai – Doha

– 7 dana, 5 noćenja u hotelu

– Prevoz od aerodroma do hotela

– Prevoz do stadiona na kojem će se održati utakmica i prevoz do hotela nakon završetka utakmice

– 2×2 ulaznice za fudbalsku utakmicu Brazil – Srbija

– Putno osiguranje

U cenu putovanja nije uračunato: Turističke i boravišne takse koje se plaćaju na recepciji hotela, a koje iznose za hotele 4* oko 5 USD po sobi po noći; fakultativni izleti.

Sledeći odabrani autori 3 najkreativnije poruke dobijaju po jedan sto za stoni fudbal.

Sledeći odabrani autori 10 najkreativnijih poruka dobijaju po jedan vivo X80 Lite pametni telefon.

IV. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANJA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA POBEDNIKA

Odabir najkreativnijih poruka održaće se do 10. novembra 2022. godine.

Svi učesnici koji, u toku trajanja kreativnog konkursa, budu popunili prijavnu formu sa odgovarajućim sadržajem, biće uvršteni u bazu podataka iz koje će biti izvučeni svi odgovori. Odgovore će pregledati žiri i od svih prijavljenih odabrati 15 najkreativnijih poruka.

Odabir najkreativnijih poruka biće vršen:

– Do 10.11.2022. godine (učestvuju lica koja su kupila bilo koji vivo telefon, ispunila prijavnu formu i ostavila odgovor na kreativno pitanje sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 10.10. u 00:01h do 07.11.2022. u 23:59h).

Biće proglašeno ukupno 15 autora najkreativnijih odgovora.

Objavljivanje pobednika konkursa biće izvršeno na internet strani www.vivosrbija.rs najkasnije do 15.11.2022.

ODABIR I UTVRĐIVANJE REZERVNIH POBEDNIKA KREATIVNOG KONKURSA

Biće odabrana tri rezervna pobednika za nagradu putovanje.

Prvi rezervni pobednik je učesnik koji je odabran sledeći nakon drugo odabranog pobednika i koji će dobiti put na utakmicu u slučaju da prva dva odabrana pobednika budu diskvalifikovani kao pobednici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni pobednik je učesnik koji je odabran sledeći nakon prvog odabranog rezervnog pobednika i koji će dobiti poklon paket u slučaju da dva prvo odabrana pobednika i prvo odabrani rezervni pobednik budu diskvalifikovani kao pobednici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Treći rezervni pobednik je učesnik koji je odabran sledeći nakon drugog odabranog rezervnog pobednika i koji će dobiti poklon paket u slučaju da dva prvoodabrana pobednika, prvo odabrani rezervni pobednik i drugo odabrani rezervni pobednik budu diskvalifikovani kao pobednici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

V. NAČIN OBJAVLjIVANjA REZULTATA KONKURSA

Pobednici kreativnog konkursa biće objavljeni do 15.11.2022. na internet stranici www.vivosrbija.rs

VI. OBAVEŠTAVANjE POBEDNIKA O REZULTATIMA KREATIVNOG KONKURSA

POSTUPAK OBAVEŠTENJA POBEDNIKA KREATIVNOG KONKURSA

Po završenom odabiru i utvrđivanju identiteta pobednika, priređivač kreativnog konkursa preuzima obavezu obaveštenja pobednika o odabiru.

Obaveza priređivača je da pobednika kontaktira putem mobilnog telefona ili e-maila u roku od 3 dana od dana odabira, te ga obavesti o odabiru.

Pobednici kreativnog konkursa su u obavezi da u roku od 48 sati od dana obaveštenja o odabiru, dostave priređivaču pisanu Izjavu o prihvatanju poklona. Predmetna Izjava se može dostaviti preko pošte ili lično na adresu Pop Up Advertising, Koste Racina 2/1, Beograd ili preko adrese elektronske pošte: office@popup.rs

U slučaju da pobednici kreativnog konkursa ne dostave Izjavu o prihvatanju poklona u roku i na način propisan u prethodnom stavu, isti gubi pravo na poklon, te se isti dodeljuje sledećem rezervnom pobedniku.

Pokloni će pobednicima biti uručeni najkasnije do 18.11.2022. godine na adresi koju će organizator naknadno dostaviti pobednicima. Pobednici konkursa su dužni da potpišu pristanak za prihvatanje poklona, kao i da priređivaču dostave na uvid fiskalni račun/broj ugovora kao dokaz o kupovini i rok isteka putne isprave.

Pri preuzimanju poklona pobednik odnosno osoba koju pobednik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju poklona čime prestaju sve dalje obaveze priređivača kreativnog konkursa prema pobedniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove pobednika povezane s preuzimanjem poklona. Priređivač, kao ni kompanija Pop Up Advertising, ne odgovaraju za postupke i ponašanje pobednika konkursa tokom boravka na putovanju i utakmici Brazil – Srbija.

Poklone pobednici ne mogu da prenesu na drugo lice, te shodno tome ako iz bilo kog razloga pobednik nije u mogućnosti da isti iskoristi onda će se poklon dodeliti sledećem rezervnom pobitniku.

Osvojen poklon pobednik kod priređivača ne može zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koji drugi poklon.

VII. NAČIN OBAVEŠTAVANjA UČESNIKA U KREATIVNOM KONKURSU O PRAVILIMA KONKURSA

Pravila konkursa biće objavljena na internet stranici www.vivosrbija.rs, na dan otpočinjanja kreativnog konkursa.

VIII. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA KREATIVNOG KONKURSA

Priređivač ima pravo da, uz javno obaveštavanje, jednostrano otkaže kreativni konkurs u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako nastane neka od gore navedenih okolnosti, dodeljivanje i distribucija poklona će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida odabira pobednika konkursa i distribucije poklona.

U slučaju otkazivanja ili prekida kreativnog konkursa neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u kreativnom konkursu, niti će se kreativni konkurs održati.

IX. ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U KREATIVNOM KONKURSU

Priređivač garantuje da će se, prilikom organizovanja kreativnog konkursa, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Priređivač garantuje da će pobednicima dodeliti poklone bliže opisane u Paragrafu III, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

X. SAGLASNOST

Učestovanjem u kreativnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da pobednik takođe pristaje:

– da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja kreativnog konkursa isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članovima 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012)

– da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

– da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ovog kreativnog konkursa i isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članovima 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012)

Učesnici i pobednici u ovom kreativnom konkursu saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

XI. ČLANOVI ŽIRIJA

Članovi žirija koji će birati pentaest pobedničkih, najkreativnijih poruka su predstavnici kompanije VB-Tech d.o.o:

Nemanja Lazić i Dina Brkić

Nemanja Lazic   Dina Brkic